กิจกรรมทางวิชาการ

การจัดแสดงผลงานทางวิชาการในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558 เกษตรรักษ์โลก: เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช

      ในวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 27 มิถุ …

Read More »

การจัดนิทรรศการเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน

       ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิส …

Read More »