งานบริการอบรมเกษตรกร

 

1059

15010 (1)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นฤมล มาแทน หัวหน้าห้องปฏิบัติการน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายในหัวข้อเรื่อง บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการถนอมอาหาร ที่จังหวัดกระบี่ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกระบี่และสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมเกษตรกรขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้การจัดการสินค้าเกษตรแปรรูปเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 100 คน