ภารกิจหลักของศูนย์ความเป็นเลิศ

ภารกิจ

1. วิจัยเพื่อหาองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์

2. ให้คำแนะนำในการใช้สารธรรมชาติกลุ่มน้ำมันหอมระเหยในการถนอมอาหาร

3. ให้บริการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้กลิ่นรสเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

4. ให้บริการวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากเซลลูโลสและบริการทดสอบบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้โดยเชื้อจุลินทรีย์

 

รศ.ดร.นฤมล มาแทน

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ