Home / ภารกิจหลักของศูนย์ความเป็นเลิศ

ภารกิจหลักของศูนย์ความเป็นเลิศ

“เพราะเราเชื่อว่าข้อมูลวิทยาศาสตร์เชิงลึกจากศูนย์ความเป็นเลิศเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนสู่ชุมชนและสู่อุตสาหกรรม เราจึงตั้งใจพัฒนาความสามารถของนักวิจัยในศูนย์ความเป็นเลิศของเราให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกนั้นให้ได้ ซึ่งในขณะนี้เราได้สะสมความรู้ความเข้าใจเชิงลึกของน้ำมันหอมระเหยมากว่า 20 ปี เราจึงกล่าวได้ว่าน้ำมันหอมระเหยมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากในการนำมาใช้เพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ ดังนั้นการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์จึงเป็นเป้าหมายต่อไปของศูนย์ความเป็นเลิศของเรา”

 

รศ.ดร.นฤมล มาแทน

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ