งานประชุมวิชาการระดับชาติ

สิริพร แช่มสนิท นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน 2559 การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร การประชุม RRi WU Forum 2017 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย (บรรยาย)

นฤมล มาแทน สุเมธี ส่งเสมอ และ สิริพร แช่มสนิท 2560 การพัฒนาข้าวกล้องไข่มดริ้นให้มีกลิ่นหอมยาวนานและปราศจากเชื้อราโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปี การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The Fifth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 70 แห่ง “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัฒกรรมวิจัยสู่สากล” วันที่ 2-4 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (บรรยาย)

นฤมล มาแทน 2560 นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย (บรรยายพิเศษ)

สิริพร แช่มสนิท นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน 2560 การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร RRi Congress III “จุดประกายความคิด สร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย” (FUELING INNOVATIVE ECONOMY WITH R&D) วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร (โปสเตอร์)

สายฝน โพธิสุวรรณ นฤมล มาแทน วันชาติ ปรีชาติวงศ์. 2560 การพัฒนาถุงกันกระแทกที่มีน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูเป็นสารออกฤทธิ์ในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในระหว่างการขนส่งไข่ไก่ การประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (บรรยาย)

เบญญาภา ศรีแก้ว นฤมล มาแทน ทนง เอี่ยวศิริ. 2560 การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษชีวภาพที่ผลิตจากเส้นใยของเชื้อราผสมน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาข้าวกล้อง การประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (บรรยาย)

อาทิยา นนทะแก้ว และ นฤมล มาแทน 2558 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราที่ย่อยสลายได้จากกาบหมากที่ผ่านการเคลือบด้วยสารสกัดจากกาแฟ การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 วันที่ 9-11 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย (โปสเตอร์)

สุเมธี ส่งเสมอ อาทิยา นนทะแก้ว และ นฤมล มาแทน 2558 การทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับน้ำมันหอมระเหยจากรากผักตบชวาสำหรับใช้ป้องกันเชื้อราที่พบในอาหารกึ่งแห้ง การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย (โปสเตอร์)

จันทร์จิรา สุวรรณนิตย์ วรางคณา อังคณานนท์ และ นฤมล มาแทน 2558 การใช้น้ำมันหอมระเหยสำหรับลดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคบนเปลือกไข่ การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย (โปสเตอร์)