บุคลากร

สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย

 

      รศ.ดร.นฤมล มาแทน

       หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ

       โทรศัพท์:  075-672973

       E-mail:  nnarumol@yahoo.com

       การศึกษา: วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

       วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ข้อมูลเพิ่มเติม  http://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=4320410323

 

re2        น.ส. กิติยา สุเหม

        นักศึกษาปริญญาเอก

        โทรศัพท์:  075-672971

        E-mail: skitiya7@gmail.com

        การศึกษา: วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        วท.ม. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

 

re6       น.ส. สายฝน โพธิสุวรรณ

       ผู้ช่วยวิจัย

       โทรศัพท์:  075-672971

       E-mail:  phothisuwan.m@gmail.com

      การศึกษา: วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      วท.ม. (บริหารธุรกิจ ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

       นายสุเมธี ส่งเสมอ

       นักศึกษาปริญญาโท-เอก

       โทรศัพท์:  075-672971

       E-mail:  sumethee5192@gmail.com

       การศึกษา: วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

 

 

 

re9         น.ส. สิริพร  แช่มสนิท

         นักศึกษาปริญญาเอก

         โทรศัพท์:  075-672972

         E-mail: j.siriporn4@gmail.com

         การศึกษา: วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         M.sc. (Food Engineering and Biotechnology)  Asian Institute of Technology

 

 

 

 

re7       น.ส. รวินันท์ แสงวงษ์งาม

       นักศึกษาปริญญาโท-เอก

       โทรศัพท์:  075-672972

       E-mail:  ravinan100@gmail.com

       การศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

 

 

 

       น.ส. ปรางทิพย์ ปฤชานนท์

       นักศึกษาปริญญาโท-เอก

       โทรศัพท์:  075-672972

       E-mail: Prangthip.wu@gmail.com

       การศึกษา: วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

 

       นายอภิราม สินธุพาชี

       นักศึกษาปริญญา โท – เอก

       โทรศัพท์:  075-672972

       E-mail : pr130837praram@gmail.com

       การศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

        น.ส. ศิริมาส สุขมาศ

        นักศึกษาปริญญา โท

        โทรศัพท์:  075-672972

        E-mail : tidtee_sst@live.com

        การศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี