สมาชิกประจำศูนย์ความเป็นเลิศ

อาจารย์ประจำศูนย์ฯ

 

รศ.ดร. นฤมล มาแทน

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ (Contact person)

สังกัด: สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์:  075-672973

E-mail:  nnarumol@wu.ac.th,  nnarumol@hotmail.com

การศึกษา: วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ: 1. การใช้น้ำมันหอมระเหยต้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารต้านจุลินทรีย์

ข้อมูลเพิ่มเติม:  http://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=4320410323

      ผศ.ดร. ทนง  เอี่ยวศิริ

สังกัด: สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์:  075-672374

E-mail:  atanong@wu.ac.th

การศึกษา: วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.  (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความเชี่ยวชาญ: การวิเคราะห์ด้านเคมีน้ำมันหอมระเหย

ข้อมูลเพิ่มเติม: 

http://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=4630020393

ผศ.ดร. ผานิตย์  คุ้มฮิ้น

สังกัด:  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์:  075-672874

E-mail:  phanit.ko@wu.ac.th

การศึกษา: วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปร.ด. (สรีรวิทยาการแพทย์)  มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ:  Cellular neuroscience, cognitive behavior

ข้อมูลเพิ่มเติม:  http://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=5500000098

  ผศ.ดร. อัปษร  สัตยาคม

สังกัด: สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์:  075-672185

E-mail:  apsorn.sa@wu.ac.th

การศึกษา: วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ:การวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลขนาดเล็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม:  http://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=5500000025

       ดร.สุเมธี ส่งเสมอ

สังกัด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ 075-672376

E-mail: sumethee.so@wu.ac.th

การศึกษา: วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

ปร.ด. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความเชี่ยวชาญ: บรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราจากวัสดุที่ย่อยสลายได้

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 http://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=5600000037

 

    ดร.วิษณุ  สายศร 

สังกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์

E-mail:  witsanu.si@wu.ac.th

การศึกษา: วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ:  อนุกรมวิธานพืช (Plant taxonomy)

ข้อมูลเพิ่มเติม:

http://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=6300000005

นักวิจัย 

 

น.ส. สายฝน โพธิสุวรรณ

นักศึกษาปริญญาเอก

การศึกษา: วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม. (บริหารธุรกิจ ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

น.ส. รวินันท์ แสงวงษ์งาม

นักศึกษาปริญญาเอก

การศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

น.ส. ปรางทิพย์ ปฤชานนท์

นักศึกษาปริญญาเอก

การศึกษา: วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

นายอภิราม สินธุพาชี

นักศึกษาปริญญาเอก

การศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

น.ส. คัทยวรรณ ขุนจันทร์

ผู้ช่วยวิจัย

การศึกษา: วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย

 

ดร.กิติยา สุเหม

วุฒิการศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่จบการศึกษา: 2559

 

 

ดร.สิริพร แช่มสนิท

วุฒิการศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่จบการศึกษา: 2562

 

 

น.ส. ประภัสสร เจริญกิจ

วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่จบการศึกษา: 2555

 

 

น.ส. รพีพรรณ นาคประเสริฐ

วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่จบการศึกษา: 2554

 

 

น.ส. โสภา จันทมาส

วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่จบการศึกษา: 2556

 

 

น.ส. อาทิยา นนทะแก้ว

วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่จบการศึกษา: 2556

 

 

น.ส. กนกวรรณ พ่วงจินดา

วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่จบการศึกษา: 2558

 

น.ส. เบญญาภา ศรีแก้ว

วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่จบการศึกษา: 2559

 

 

น.ส. ศิริมาศ สุขมาส

วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่จบการศึกษา: 2562