การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำข้าวกล้องงอกโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิค

การทดลองการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำข้าวกล้องงอกโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิคจัดทำขึ้นเพื่อหาสูตรพื้นฐานที่เหมาะสมในการผลิตน้ำข้าวกล้องงอกโดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผู้เข้าทดสอบจำนวน 30 คน และศึกษาการใช้คลื่นอัลตราโซนิคเพื่อช่วยในการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำข้าวกล้องงอกโดยการนำน้ำข้าวกล้องงอกมาพาสเจอร์ไรส์ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที พาสเจอร์ไรส์ด้วยคลื่นอัลตราโซนิคเป็นเวลา 5 10 และ 15 นาที และพาสเจอร์ไรส์ด้วยความร้อนร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิคที่อุณหภูมิ 60 70 และ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 10 และ 15 นาทีจากนั้นนำไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส และนำไปตรวจสอบหาจำนวนเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด จำนวนยีสต์และราทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงค่าสี L* a* b* การเปลี่ยนแปลง pH และการเปลี่ยนแปลงความหนืดทุกๆ วันที่ 2 4 6 8 และ15 รวมถึงหาปริมาณแร่ธาตุและสารกาบ้าในน้ำข้าวกล้องงอกโดยใช้เครื่อง เครื่อง Inductively coupled plasma optical emission spectrophotometer (ICP-OES) และ Gas Chromatography (GC) ตามลำดับ พบว่าการใช้คลื่นอัลตราโซนิคที่ความถี่ 35 กิโลเฮิร์ต กำลังไฟฟ้า 320 วัตต์ ร่วมกับความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 10 นาที สามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ได้ 5 log10CFU/ml การใช้คลื่นอัลตราโซนิคสามารถลดการเปลี่ยนแปลงของการค่า L* a* b* และไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนืด รวมถึงสามารถรักษาปริมาณแร่ธาตุ และสารกากบ้าไว้ได้สู่กว่าการใช้ความร้อนแบบดั้งเดิม

 

 

      

อ้างอิงจาก

อาทิยา นนทะแก้ว และ ณัฐพร แก้ววัฒถา 2554 การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำข้าวกล้องงอกโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิค โครงงานเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์