โครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปี
โครงการการพัฒนาเทคนิคใหม่ในการการถนอมกึ่งแห้งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยเซลลูโลสที่ผ่านการรมควันและการรมไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/02/2561 – 31/01/2566 (5 ปี)
โครงการการพัฒนากล่องไม้ยางพาราผสมถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราสำหรับบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออก โครงการ พวอ. ป.เอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 01/02/2561 – 31/01/2564

(3 ปี)

โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์จากใยมะพร้าวผสมน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่พบในระหว่างการแช่เย็นอาหาร โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/02/2560 -31/01/2565 (5 ปี)
โครงการการพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปีเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/02/2559 – 31/01/2564 (5 ปี)
การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ำจากไม้ยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 16/09/2562 – 15/09/2563 (1 ปี)
การพัฒนาถาดบรรจุไข่จากต้นธูปฤาษีที่มีไอของน้ำมันหอมระเหยสำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Salmonella งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2559-2560
การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันหอมระเหยที่ย่อยสลายได้จากพืชเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารแบบเเอคทีฟ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558- 2563
การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการต้านทานเชื้อราบนพื้นผิวหน้าของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556- 2559
การพัฒนาไม้ยางพาราให้มีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ปราศจากเชื้อราเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2558-2560
การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร โครงการ พวอ. ป.เอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2558-2561
การพัฒนาแผ่นต้านเชื้อราจากรากผักตบชวาผสมไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวสารกล้อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557- 2558
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่ งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2557- 2558
การพัฒนากระดาษห่ออาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยเชื้อราผุสีขาวผสมสารกันเสียจากธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2558-2559
การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการต้านทานเชื้อราบนพื้นผิวหน้าของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2556-2558
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2557-2558
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราที่ย่อยสลายได้จากกาบหมากที่ผ่านการเคลือบด้วยสารสกัดจากกากกาแฟ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2556-2557
การเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันเชื้อรา บนบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำมาจากวัสดุเซลลูโลสที่ย่อยสลายได้ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 2555-2556
การประยุกต์ใช้โอลีโอเรซินที่ได้จากธรรมชาติร่วมกับน้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันเชื้อราบนไส้ไม้ปอกยางพาราสำหรับนำมาใช้สร้างอาคารไม้ซุง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2554-2556
โครงการยกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร (OTOP) เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบมาตรฐาน Primary GMP กระทรวงสาธารณสุข 2556
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราสำหรับบรรจุผลไม้กวนจากวัสดุธรรมชาติเซลลูโลส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2554-2556
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราจากวัสดุเซลลูโลสโดยใช้พลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศร่วมกับน้ำมันหอมระเหย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 2554-2556
การพัฒนากรรมวิธีการผลิตอาหารกึ่งแห้งคุณภาพสูงโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 2552-2554
การพัฒนาสีเคลือบไม้จากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการต้านทานเชื้อราและปลวกในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2554-2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลากึ่งแห้งคุณภาพสูงเพื่อเป็นอาชีพเสริมของชุมชนบ้านท่าสูง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2552-2553
การพัฒนากรรมวิธีการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้น้ำมันหอมระเหยป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อราและปลวก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2552-2553
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางธรรมชาติสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้กวน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2551-2552
การใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันเชื้อราบนผิวหน้าของไม้ยางพารา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2550-2551