Home / โครงการวิจัย

โครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปี

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์จากใยมะพร้าวผสมน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่พบในระหว่างการแช่เย็นอาหาร

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2560- 2565

การพัฒนาถาดบรรจุไข่จากต้นธูปฤาษีที่มีไอของน้ำมันหอมระเหยสำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Salmonella

งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2559-2560

การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันหอมระเหยที่ย่อยสลายได้จากพืชเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารแบบเเอคทีฟ

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2558- 2563

การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการต้านทานเชื้อราบนพื้นผิวหน้าของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2556- 2559

การพัฒนาไม้ยางพาราให้มีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ปราศจากเชื้อราเพื่อสุขภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2558-2560

การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร

โครงการ พวอ. ป.เอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2558-2561

การพัฒนาแผ่นต้านเชื้อราจากรากผักตบชวาผสมไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวสารกล้อง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2557- 2558

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่

งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2557- 2558

การพัฒนากระดาษห่ออาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยเชื้อราผุสีขาวผสมสารกันเสียจากธรรมชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2558-2559

การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการต้านทานเชื้อราบนพื้นผิวหน้าของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2556-2558

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2557-2558

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราที่ย่อยสลายได้จากกาบหมากที่ผ่านการเคลือบด้วยสารสกัดจากกากกาแฟ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2556-2557

การเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันเชื้อรา บนบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำมาจากวัสดุเซลลูโลสที่ย่อยสลายได้

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

2555-2556

การประยุกต์ใช้โอลีโอเรซินที่ได้จากธรรมชาติร่วมกับน้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันเชื้อราบนไส้ไม้ปอกยางพาราสำหรับนำมาใช้สร้างอาคารไม้ซุง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2554-2556

โครงการยกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร (OTOP) เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบมาตรฐาน Primary GMP

กระทรวงสาธารณสุข

2556

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราสำหรับบรรจุผลไม้กวนจากวัสดุธรรมชาติเซลลูโลส

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2554-2556

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราจากวัสดุเซลลูโลสโดยใช้พลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศร่วมกับน้ำมันหอมระเหย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

2554-2556

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตอาหารกึ่งแห้งคุณภาพสูงโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

2552-2554

การพัฒนาสีเคลือบไม้จากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการต้านทานเชื้อราและปลวกในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2554-2555

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลากึ่งแห้งคุณภาพสูงเพื่อเป็นอาชีพเสริมของชุมชนบ้านท่าสูง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2552-2553

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้น้ำมันหอมระเหยป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อราและปลวก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2552-2553

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางธรรมชาติสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้กวน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2551-2552

การใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันเชื้อราบนผิวหน้าของไม้ยางพารา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2550-2551