การพัฒนาน้ำยาล้างผักและผลไม้

15023

 

(ก)

15012_2(ข)

งานวิจัยนี้มีขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างผักและผลไม้โดยใช้สารธรรมชาติ คือน้ำมันหอมระเหย และใบชา จากการทดลองพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากใบสะระแหน่มีฤทธิ์ในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวของผักและผลไม้ได้เป็นอย่างดี และหากใช้น้ำมันหอมระเหยร่วมกับใบชาเขียวจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการล้างผักและผลไม้ได้ดียิ่งขึ้นโดยกลิ่นรสของผักและผลไม้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และเมื่อนำผักและผลไม้ที่ผ่านการล้างโดยสูตรนี้มาวางไว้ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสแล้วทำการสุ่มตรวจหาค่าปริมาณแบคทีเรียที่พื้นผิวของผักและผลไม้ทุกชั่วโมงจนครบ 24 ชั่วโมงพบว่าเชื้อแบคทีเรียอยู่ในระดับมาตรฐานที่สามารถนำผักและผลไม้นั้นมาบริโภคได้ตลอดระยะเวลา 24 ชั่งโมงภายหลังการล้าง นอกจากนั้นสูตรของน้ำยางล้างผักและผลไม้ที่คิดค้นนี้ยังทำให้ภาชนะที่ใช้ล้างผักและผลไม้มีความปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรียนานกว่า 48 ชั่วโมงอีกด้วย

 

 

ภาพที่ 1 การทดลองล้างแครอทในน้ำยาล้างผักและผลไม้ที่พัฒนาขึ้น (ก) น้ำยาล้างผักและผลไม้เข้มข้นที่จะถูกนำไปทำให้เจือจางก่อนนำไปใช้ล้างผักและผลไม้ (ข)

 

 

         

อ้างอิงจาก

Narumol Matan, Warasri Saengkrajang. 2009. Use of peppermint oil as biocontrol agents to control Escherichia coli on surface of carrot. Agricultural Science Journal (Suppl.) 40(3): 193-196. (in Thai)

Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Visaka Anantawat, Mudtorlep Nisoa. 2013. Effect of green tea on inactivation of bacteria in raw goat milk. The 13th ASEAN Food Conference, 9-11 September 2013, Singapore.

แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์