โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการป้องกันไม้ยางพารา

15011

1508_1

         ห้องปฏิบัติการน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ มวล-วช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ ศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานบริษัทไม้ยางพาราแปรรูปที่รับผิดชอบการกระบวนการผลิต จำนวน 30 คน วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ณ โรมแรมเมืองลิกอร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติครอบคลุมความรู้พื้นฐานและประยุกต์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

           ส่วนที่ 1 Module I: ความรู้โครงสร้างไม้ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีวิทยากรหลักคือ ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน จากหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนที่ 2 Module II: การเสื่อมสภาพไม้โดยเชื้อราในไม้ยางพาราและการป้องกัน ซึ่งมีวิทยากรหลักคือ ผศ.ดร.นฤมล มาแทน จากห้องปฏิบัติการน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนที่ 3 Module III: การเสื่อมสภาพไม้โดยแมลงและปลวกในไม้ยางพาราและการป้องกันได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่เคยเป็นอาจารย์ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คือ รศ.ดร.อนุชิต ชินาจริยวงศ์ ซึ่งปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการและเป็นนักวิชาการอิสระ

ส่วนที่ 4 Module IV: เทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับการป้องกันเนื้อไม้และวัสดุเซลลูโลส (งานวิจัยที่ดำเนินการอยู่ในห้องปฏิบัติการ) ทั้งส่วนที่เป็นน้ำมันหอมระเหย เทคโนโลยีพลาสมา เทคโนโลยีไมโครเวฟ และ การใช้ความร้อนปรับปรุงความคงทนของไม้ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของทีมนักวิจัยของจากหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทีมนักวิจัยจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม และทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์

ส่วนที่ 5 Module V: ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจำแนกเชื้อรา แมลง และสาธิตการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการป้องกันเนื้อไม้ เป็นส่วนของปฏิบัติการเกี่ยวกับเชื้อรา แมลง เทคโนโลยีพลาสมา เทคโนโลยีไมโครเวฟ และ การใช้ความร้อนในการปรับปรุงความคงทนของไม้

 

pic1_1 pic 2_2 DSCN4202_2 33

ภาพที่ 1 บรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ