ความภาคภูมิใจ.

 

 

ความภาคภูมิใจ

รางวัลผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการประจำปี 2562

นักวิจัยทีมศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยที่ได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในโครงการการพัฒนาข้าวกล้องและผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมียม (การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้eปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช) ทำให้ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการประจำปี 2562

ซึ่งทีมนักวิจัยจะเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ปฎิบัติหน้าที่และมีผลงานดีเด่นตามภารกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันที่ 9 กันยายน 2563 นี้

งานวิจัยนี้ได้นำความรู้เรื่องการกำจัดเชื้อรามาใช้ในการพัฒนาโรงสีข้าว และขอตรา GMP ให้กับวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บ้านอ่าวเคียน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งนำมาสู่การจำหน่ายข้าวให้ได้ราคาและสามารถนำสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวในตลาดพรีเมียมผ่านช่องทางการจำหน่าย online ที่ทีมนักวิจัยได้สร้างขึ้นมาให้กับชุมชน

นักวิจัยในโครงการโดย รศ.ดร.นฤมล มาแทน ดร.สุเมธี ส่งเสมอ ดร. กาญน์นัฐฐา ไชยศรียา ผศ.ดร. ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ ดร. สิริวัจนา แก้วผนึก นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

รางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 เมื่อวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รางวัลเหรียญเงิน 2 โครงการ

 1. การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันหอมระเหยจาก รากผักตบชวา เพื่อนามาใช้เป็นวัสดุ ปลดปล่อยสารต้านเชื้อราและให้กลิ่นหอมใน ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง
  โดย นายสุเมธี ส่งเสมอ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน
 2. นวัตกรรมการควมคุบไอระเหยของสาร ธรรมชาติจากถ่านกัมมันต์เพื่อยับยั้งเชื้อรา บนผิวหน้าของวัตถุดิบทางการเกษตรใน ระหว่างการเก็บรักษาและขนส่ง
  โดย นางสาวศิริพร แช่มสนิท รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

รางวัลเหรียญทองแดง 2 โครงการ

 1. ถาดบรรจุไข่อัจฉริยะที่สามารถควมคุม เชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่พบบนผิวไข่
  โดย นางสาวสายฝน โพธิสุวรรณ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
 2. บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผลิตมาจากเส้นใยเห็ดผสมสารธรรมชาติเพื่อใช๎ในการถนอมผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้งให้ปลอดภัยจาก เชื้อราที่ผิวหน้า
  โดย นางสาวศิริมาศ สุขมาศ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ อ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ

รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเหรียญทองจากการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ (International Invention & Innovation Exhibition, ITEX’15)

        ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล มาแทน พร้อมคณะซึ่งประกอบด้วย นางสาวโสภา จันทมาส นางสาวสายฝน โพธิสุวรรณ นางสาวกิติยา สุเหม และ นายสุเมธี ส่งเสมอ ที่ได้รับ คัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็น 1 ใน 3 ผลงาน ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ (International Invention & Innovation Exhibition, ITEX’15) ณ กัวลาลัมเปอร์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค.58 และได้รับรางวัล 3 รางวัล จากผลงานวิจัยเรื่อง “ไม้ยางพาราสูตรหอมยาวนาน” คือ รางวัล ITEX GOLD MEDAL เป็นรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับเหรียญทอง รางวัล Special Award เป็นรางวัลพิเศษจากสมาคมสิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาโลก และรางวัลพิเศษจาก Association “Russian House for International Scientific and Technology Cooperation) ที่มอบให้เพราะความประทับใจมอบโดยผู้แทนจากประเทศรัสเซีย

      โดยผลงานวิจัยไม้ยางพาราสูตรหอมยาวนาน จากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นการคิดค้นนวัตกรรมการผลิตวัสดุแนวใหม่ที่ได้จากการเคลือบไม้ยางพาราด้วยสารจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราปราศจากเชื้อราเพื่อสุขภาพ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งวัตถุทางการเกษตรเพื่อชะลอการเน่าเสียของวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งนอกจากนี้ไม้ยางพาราที่มีความหอมยังมีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อรา แมลง รวมถึงช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในอากาศ อีกทั้งยังสามารถนำมาล้างทำความสะอาดได้ง่ายหลายครั้งโดยความหอมยังคงอยู่ จึงเป็นวัสดุแนวใหม่เพื่อสุขภาพ และช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพาราได้อย่างคุ้มค่า ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการขนส่งวัตถุดิบทางเกษตร สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นของเล่นเด็ก เครื่องครัวไม้ที่ปราศจากเชื้อราและส่งผลดีต่อสุขภาพ นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรูปได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติต้านการเปียกน้ำ รวมถึงการซึมผ่านของไอน้ำที่สามารถเกิดขึ้นในสภาวะอากาศร้อนชื้น ซึ่งผลงานวิจัยนี้อยู่ระหว่างการทำวิจัยต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์กับผู้ประกอบการ

       สำหรับงาน ITEX เป็นงานประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยหน่วยงาน MINDS (Malaysian Invention & Design Society) ของประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานวิจัยระหว่างประเทศต่าง ๆ ตลอดจนเป็นเวทีของการเจรจาซื้อขายระหว่างนักประดิษฐ์ นักวิจัย และผู้ลงทุน โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 26 มีการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลงานจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย นักประดิษฐ์และนักวิจัยผู้สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ กว่า 1,000 ชิ้น จาก 20 ประเทศ อาทิ มาเลเซีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง อินเดีย โปแลนด์ รัสเซีย เยอรมนี เป็นต้น รวมทั้งประเทศไทยซึ่งส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 20 ผลงาน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สกว.

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่

เดลินิวส์ออนไลน์: https://www.dailynews.co.th/it/323190

ผู้จัดการออนไลน์: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000059389


 

ปี 2560
รางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น จาก สกอ.

 

      ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นฤมล  มาแทน นายสุเมธี ส่งเสมอ และ นางสาวสิริพร แช่มสนิท ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาข้าวกล้องไข่มดริ้นให้มีกลิ่นหอมยาวนานและปราศจากเชื้อราโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปี” ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

      โดยข้าวกล้องไข่มดริ้นเป็นข้าวประจำถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่มักพบปัญหาในการเก็บรักษาก่อนจำหน่าย เนื่องจากกว่าร้อยละ 50 ของข้าวที่เก็บรักษาไว้ภายหลังจากเก็บเกี่ยวได้มีการเจริญของเชื้อรา จึงทำให้ไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้ แม้ว่ามีสารเคมีหลายชนิดสามารถนำมาใช้ในการป้องกันเชื้อราในข้าว การพัฒนานวัตกรรมการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวในครั้งนี้พบว่าเรซินพืชที่พัฒนาขึ้นมาในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ สามารถดูดซับน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปีและสามารถนำมาใช้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนผิวหน้าของข้าวไข่มดริ้นได้ดี ทั้งนี้ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบรวมต่อข้าวกล้องไข่มดริ้นที่ผ่านการเก็บรักษาในไอของน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปีในระดับชอบ ทั้งนี้ไอของน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปีสามารถใช้ในการเก็บรักษาข้าวกล้องไข่มดริ้นโดยปราศจากเชื้อราได้นานกว่า 20 สัปดาห์ นอกจากนี้ไอของน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปียังสามารถลดระยะเวลาในการหุงสุกและทำให้ความแข็งของข้าวกล้องไข่มดริ้นหุงสุกลดลงได้อีกด้วย

“ขอแสดงความยินดีกับนายอภิราม สินธุพาชี ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20”

         

 นายอภิราม สินธุพาชี นักศึกษาปริญญาเอกของห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อ ความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร) โดยมี รศ.ดร.นฤมล มาแทน เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริมาศ สุขมาศ ที่ได้รับทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา และ ทุนผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

      นางสาวศิริมาศ สุขมาศ นักศึกษาปริญญาโทของห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความ ปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ได้รับทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา ในเดือน สิงหาคม 2560 และทุนผู้มี ศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในเดือนกันยายน 2560 โดยมี รศ.ดร.นฤมล มาแทน เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริพร แช่มสนิท ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศจีน

      ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริพร แช่มสนิท นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation จากผลงานวิจัยเรื่องEffect of coconut shellbased activated carbon containing peppermint oil and its majorcomponent on growth of Aspergillus niger and Aspergillus flavus ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Symposium on Phytochemicals in Food and Medicine ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ The International Society for Chinese Medicine , Phytochemical Society of Europe และ Phytochemical Society of Asia ณ เมือง Fuzhou ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 7-10เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

ปี 2559
รางวัลพระราชทานอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.2558
 

     จากความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ ความทุ่มเทในการสอนและการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นฤมล  มาแทน ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.2558 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาใน ณ ที่นี้

      รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และหัวหน้าห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ มีความสนใจและความรักในศาสตร์ของน้ำมันหอมระเหยเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ทำวิจัยในหัวข้อนี้อย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และเมื่อมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการฯ เพื่อทำวิจัยและเป็นฐานพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์น้ำมันหอมระเหยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้สะสมความรู้ความเข้าใจเชิงลึกของน้ำมันหอมระเหยมามากกว่า 19 ปี และได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน D1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      ปัจจุบันทางห้องปฏิบัติการฯ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะ ISI) กว่า 30 ฉบับ และในฐานข้อมูลอื่นๆอีกกว่า 20 ฉบับ โดยผลงานของนักวิจัยได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเหรียญทองจากการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ (ITEX) รางวัลพิเศษจากสมาคมสิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาโลก และรางวัลจากประเทศรัสเซีย เป็นต้น ได้รับทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องจากแหล่งทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ทั้งยังมีการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง (ปัจจุบันมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษากว่า 15 คน ทำวิจัยในห้องปฏิบัติการฯ แห่งนี้) โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนล้วนได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนสำคัญของประเทศ เช่น ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และทุนบัณฑิตศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น

ประวัติและผลงานอาจารย์ : http://dpr.wu.ac.th/images/doc/01095803/ShortCV_NarumolMatan.pdf

 

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19

        นางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ นักศึกษาปริญญาเอกของห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)โดยมี ผศ.ดร.นฤมล มาแทนเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญญาภา ศรีแก้วที่ได้รับทุนรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

            ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญญาภา ศรีแก้วที่ได้รับทุนรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ2559 จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากระดาษห่ออาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเส้นใย เชื้อรา Trametes versicolor ผสมน้ำมันหอมระเหยโดยมี รศ.ดร.นฤมล มาแทน อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกิติยา สุเหม ได้รับรางวัล Best poster presentation ในงาน คปก. สัญจร ครั้งที่ 2

   

      ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกิติยา สุเหม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่16 ที่คว้ารางวัล Best poster presentation ในการไปนำ เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Reduction of water wettability of bamboo fiber based food packaging using Michelia oil ในงาน คปก. สัญจร ครั้งที่ 2 หรือ FGJ Seminar Seriesครั้งที่ 115 เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ. สงขลา

ปี 2558
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกิติยา สุเหม ที่ได้มีโอกาสไปทำงานวิจัย ณ ประเทศนิวซีแลนด์
     ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกิติยา สุเหม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ที่ได้มีโอกาสไปทำงานวิจัยต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ที่ School of Engineering and Advanced Technology, Institute of Food Science and Technology, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ทำให้ได้เรียนรู้ระบบการพัฒนางานวิจัย ได้ฝึกคิดและพัฒนาศักยภาพงานด้านการวิจัย ที่สำคัญเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรวินันท์ แสงวงษ์งาม  ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18

 นางสาวรวินันท์ แสงวงษ์งาม นักศึกษาปริญญาเอกของห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) โดยมี ผศ.ดร.นฤมล มาแทน เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริพร แช่มสนิท ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2558
       

         ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริพร แช่มสนิท นักศึกษาปริญญาเอก ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีหัวข้อวิทยานิพนธ์คือ การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร โดยมี ผศ.ดร. นฤมล มาแทนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งน.ส. สิริพร แช่มสนิทจะได้รับทุนทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าทำวิจัย และได้งบประมาณเพื่อเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

 

ปี 2557
ขอแสดงความยินดีกับนายสุเมธี ส่งเสมอ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17

 

 

     ขอแสดงความยินดีกับนายสุเมธี ส่งเสมอ นักศึกษาปริญญาเอกของห้องปฏิบัติการ    นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17  ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)โดยมี ผศ.ดร.นฤมล มาแทน เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 ปี 2556
 สกว. มอบรางวัลเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเยี่ยมให้แก่ ผศ.ดร.นฤมล มาแทน ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นฤมล มาแทน หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ ที่ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเยี่ยม ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนาวสาวสายฝน โพธิสุวรรณ ได้รับรางวัล The best presentation on 2013 2nd Journal Conference on Environmental Science and Development
     ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสายฝน โพธิสุวรรณ นักวิจัยของห้องปฏิบัติการฯที่คว้ารางวัล The best presentation ในการไปนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Efficacy of Edible Film Incorporated with Essential Oils against White-rot Decay Fungus (Trametes versicolor” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd Journal Conference on Environmental Science and Development ที่จัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโสภา จันทมาส ที่ได้รับคัดเลือกจาก สกอ.ให้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศมาเลเซีย

      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เวียนแจ้งให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและเกษตรกรรม ส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อรับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 2 (The Second Malaysia Thailand Graduate Forum in Life Sciences, Food Science and Agriculture 2013) นั้น บัดนี้ ทาง สกอ. ได้แจ้งมาว่า นางสาวโสภา จันทมาส นักศึกษาปริญญาโทของสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักวิจัยในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ได้รับคัดเลือกเพื่อไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Combined effects of using citronella oil and temperature on the antifungal activities of rubberwood” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าเครื่องบิน ที่พัก ค่าอาหารและค่าเดินทางภายประเทศมาเลเซีย โดยกำหนดการประชุม 3-7 ธันวาคม 2556 ณ Universiti Putra Malaysia เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ทีมงานห้องปฏิบัติการฯจึงขอแสดงความยินดีกับนางสาวโสภา จันทมาส มา ณ โอกาสนี้

 ปี 2555
 

 

 

 หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ เข้ารับรางวัลจากมูลนิธิโทเรฯ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
     มูลนิธิโทเรฯมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้มอบเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันเชื้อราบนบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำมาจากวัสดุเซลลูโลสที่ย่อยสลายได้ ให้แก่ ผศ.ดร.นฤมล มาแทน โดยได้ทำพิธีการมอบทุนขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้ให้เกียรติมามอบรางวัลดังกล่าว
นักศึกษา ป.เอก ของห้องปฏิบัติการฯได้รับทุน คปก.รุ่นที่ 16 ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์
       ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกิติยา สุเหม นักศึกษา ป.เอก ของห้องปฏิบัติการฯ ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 โดยมี ผศ.ดร.นฤมล มาแทน เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้นางสาวกิติยา สุเหม ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

 

About Saifon Phothisuwan