“นวัตกรรมใหม่…ถาดบรรจุไข่ต้านเชื้อแบคทีเรีย”

"นวัตกรรมใหม่…ถาดบรรจุไข่ต้านเชื้อแบคทีเรีย"​

        ทีมนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คิดค้นบรรจุภัณฑ์ถาดไข่กระดาษผสมน้ำมันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพลดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย Salmonella Typhimurium เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และเชื้อแบคทีเรีย Escherichia  coli บนเปลือกไข่ไก่ให้อยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยในการบริโภคตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ได้ โดยไม่ส่งผลต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสในการรับประทานไข่ไก่ต้มสุก โดยถาดไข่ดังกล่าวผลิตมาจากเส้นใยพืชธรรมชาติแล้วนำมาขึ้นรูปด้วยเทคนิคพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของสารธรรมชาติน้ำมันหอมระเหยในการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย นับว่าเป็นนวัตกรรมอีกระดับของวงการถนอมอาหารของประเทศไทยโดยใช้สารธรรมชาติกลุ่มน้ำมันหอมระเหยจากพืช

แหล่งทุน  

งานวิจัยได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนประเภทเชื่อมโยงกับบัณทิตศึกษา สัญญาเลขที่ WU 58603 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สายฝน โพธิสุวรรณ นฤมล มาแทน และวันชาติ ปรีชาติวงศ์ (2561) ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูในการยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เก็บ          รักษาไว้ในตู้เย็น วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 หน้า 224-237. 

สายฝน โพธิสุวรรณ วันชาติ ปรีชาติวงศ์ วรรณภา นิติมงคลชัย นฤมล มาแทน (2560) การลดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคบนเปลือกไข่                    กระดาษผสมน้ำมันหอมระเหย วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ เล่มที่ 10 ฉบับที่ 3.

About Saifon Phothisuwan