บทความวิจัย

Parichanon, P., & Matan, N. (2019). Effect of coconut pad with lime oil on vegetables. Italian Journal of Food Science, 134-138.

รวินันท์ แสงวงษ์งาม นฤมลมาแทน นิรันดร มาแทน (2020). คุณสมบัติทาง กายภาพ คุณสมบัติ ทางกล และคุณสมบัติใน การต้านเชื้อราของฟิล์มพลาสติกชีวภาพ PLA ผสมน้ำมันหอม ระเหยจากจำปีบนข้าวกล้อง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี22(1), 14-21.

Songsamoe, S., Limbo, S., Piergiovanni, L., & Matan, N. (2019). Releasing of Michelia alba component against mould. Italian Journal of Food Science, 73-78.

Songsamoe, S., & Matan, N. (2020). Treatment of Fresh Water Hyacinth with Essential Oil Emulsion and Subsequent Use of the Plant Material for Control of Aspergillus flavus on Rice Dessert Products. BioResources15(2), 2147-2162.

Phanit Koomhin, Apsorn Sattayakhom, Supaya Chandharakool, Jennarong Sinlapasorn, Sarunnat Suanjan, Sarawoot Palipoch, Prasit Na-ek, Chuchard Punsawad, Narumol Matan. 2020.  Michelia essential oil inhalation increases fast alpha wave activity. Scientia Pharmaceutica, 88 (2): 23.

Kitiya Suhem, Narumol Matan and Nirundorn Matan. 2019. Effect of High Temperature with Litsea cubeba Pers. to control mold growth on a bamboo food packaging and its possible modes of action. BioResources. 14(1): 1289-1302.

Siriporn Chaemsanit, Sirimas Sukmas, Narumol Matan, Nirundorn Matan. 2019. Controlled release of peppermint oil from paraffin coated activated carbon contained in sachets to inhibit mold growth during long term storage of brown rice. Journal of Food Science. 84 (4): 832- 841. 

Sirimas Sukmas, Tanong Aewsiri, and Narumol Matan. 2019. Development of antifungal paper from Trametes versicolor containing orange oil against fungal skin infection: A model base on in vitro studies. Trends in Medicine. 19:1-4.

Sumethee Songsamoe, Ravinun Saengwong-ngam, Phanit Koomhin, Narumol Matan. 2019. Understanding consumer physiological and emotional responses to food products using electroencephalography (EEG). Trends in Food Science & Technology. 93: 167-173.

Sirimas Sukmas, Benyapa Srikaew, Wanchart Preechatiwong, Tanong Aewsiri, Narumol Matan. (2019). Development of antifungal food wrapping paper from Trametes versicolor coated with cassava starch incorporated with lime oil and its potential to inhibit mold on brown rice. Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University. 21(3).

Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan. 2018. Effect of peppermint oil on the shelf-life of dragon fruit during storage. Food Control. 90: 172-179. 

Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan. 2018. Activated carbon for food packaging application: Review. Walailak Journal of Science and Technology. 15(4): 255-271. 

สายฝน โพธิสุวรรณ นฤมล มาแทน วันชาติ ปรีชาติวงศ์. 2018. ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อการยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 20(2): 224-237 .

Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan. 2018. Effect of coconut shell based activated carbon containing peppermint oil and its major component on growth of Aspergillus niger and Aspergillus flavus. Journal of Chinese Medicine. 13 S1 (57): 28. 

Sumethee Songsamoe, Narumol Matan and Nirundorn Matan. 2018. Chemical composition and antifungal activity of Michelia alba oil and linalool in vapor phase against Aspergillus flavus. Journal of Chinese Medicine 13 S1 (29): 14. 

Sumethee Songsamoe, Narumol Matan, Nirundorn Matan. 2017. Antifungal activity of Michelia alba oil in the vapor phase and the synergistic effect of major essential oil components against Aspergillus flavus on brown rice. Food Control 77:150-157. (ISI: Impact factor: 3.388)

Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Sorasak Danworaphong, Tanong Aewsiri. 2017. Enhanced antifungal activity of michelia oil on the surface of bamboo paper packaging boxes using helium-neon (HeNe) laser and its application to brown rice snack bar. Food Control 73:939-945. (ISI: Impact factor: 3.388)

Benyapa Srikaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri. 2017. Innovative production of fungal pulp from Trametes versicolor and application in fungal paper box containing clove oil. Journal of Food Science and Technology 54(10):3058-3064. (Impact factor: 2.203)

Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Tanong Aewsiri. 2016. Improvement of antifungal activity of citronella oil against Aspergillus flavus on rubberwood (Hevea brasiliensis) using heat curing. Journal of Tropical Forest Science 28(1):69-77. (Impact factor: 0.537)

Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa. 2016. Effects atmospheric radio-frequency plasma treatment on popping characteristics of popped rice and its nutritional evaluation. Innovative Food Science and Emerging Technologies 35:119-124. (Impact factor: 3.273)

Sumethee Songsamoe, Narumol Matan, Nirundorn Matan. 2016. Effect of UV-C radiation and vapor released from a water hyacinth root absorbent containing bergamot oil to control mold on storage of brown rice. Journal of Food Science and Technology 53(3):1445-1453. (Impact factor: 2.203)

Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa. 2016. Development of a snack bar containing popped rice (Khai Mod Rin) for pre-school children. International Food Research Journal 23(1), 237-242. (Impact factor: 0.120)

Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Sorasak Danworaphong, Tanong Aewsiri. 2015. Improvement of the antifungal activity of Litsea cubeba vapor by using a helium-neon (HeNe) laser against Aspergillus flavus on brown rice snack bars. International Journal of Food Microbiology 215: 157-160. (Impact factor: 3.082)

Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan. 2015. Antifungal activity of crude extracts of coffee and spent coffee ground on areca palm leaf sheath (Areca catechu) based food packaging. Packaging Technology and Science 28: 633–645. (ISI, Impact factor: 1.584)

Narumol Matan, Kanockwan Puangjinda, Saifon Phothisuwan, Mudtorlep Nisoa. 2015. Combined antibacterial activity of green tea extract with atmospheric radio-frequency plasma against pathogens on fresh-cut dragon fruit. Food Control 50:291-296. (Impact factor: 3.006)

Wissanee Yingprasert, Narumol Matan, Nirundorn Matan. 2015. Effects of surface treatment with cinnamon oil and clove oil on mold resistance and physical properties of rubberwood particleboards.  European Journal of Wood and Wood Products 73(1):103-109. (Impact factor: 1.105)

Wissanee Yingprasert, Narumol Matan, Pannipa Chaowana, Nirundorn Matan. 2015.  Fungal resistance and physico-mechanical properties of cinnamon oil and clove oil treated rubberwood particleboards. Journal of Tropical Forest Science 27(1):69-79. (Impact factor: 0.537)

Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Tanong Aewsiri. 2015. Improvement of antifungal activity of citronella oil against Aspergillus flavus on rubberwood (Hevea brasiliensis) using heat curing. Journal of Tropical Forest Science 28(1):69-77. (Impact factor: 0.537)

Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan. 2015. Caffeine in foods and its antimicrobial activity. International Food Research Journal 22(1):9-14. (Impact factor: 0.120)

Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa. 2014. Antibacterial activity of essential oils and their main components enhanced by atmospheric RF plasma. Food Control 39:97-99. (Impact factor: 3.006)

Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa, Tanong Aewsiri. 2014. Effect of cold atmospheric plasma on antifungal activities of clove oil and eugenol against molds on areca palm (Arecacatechu) leaf sheath. International Biodeterioration & Biodegradation 86:196-201. (Impact factor: 2.059)

Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan. 2014. Effect of tangerine oil against Aspergillus niger identified from raw and boron treated rubberwood. International Journal of Environmental Science and Development 4(4): 408-411.

Narumol Matan, Nirundorn Matan, Saichol Ketsa2013. Enhanced inhibition of Aspergillus niger on sedge (Lepironia articulate) treated with heat-cured lime oil. Journal of Applied Microbiology 115: 376-378. (Impact factor: 2.196)

Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep NisoaNirundorn Matan. 2013. Low pressure RF plasma effects on the mould control, physical quality, nutritional value, mineral content and trace element content of a brown rice snack bar. Journal of Food and Nutrition Research 52(2):87-94. (Impact factor: 0.600)

Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep NisoaNirundorn Matan. 2013. Inhibition of Aspergillus flavus on agar media and brown rice cereal bars using cold atmospheric plasma treatment. International Journal of Food Microbiology 106: 107-111. (Impact factor: 3.425)

Thitikul Parkkeeree, Nirundorn Matan, Narumol Matan, Buhnnum Kyokong. 2013. Flattening and fixation processes of bamboo boards from half tubular culm sections. Journal of Tropical Forest Science 26 (1): 101-114. (Impact factor: 0.537)

Taweesin Wongprot, Nirundron Matan, Narumol Matan, Wanchart Preechatiwong, Buhnnum Kyokong. 2013. Response surface modeling of hydrothermal treatment conditions on color changes, strength, and durability properties of rubberwood.  BioResources 8(1): 302-312. (Impact factor: 1.309)

Warasri SaengkrajangNarumol Matan, Nirundorn Matan2013. Nutritional composition of the farmed edible bird’s nest (Collocalia fuciphaga) in Thailand. Journal of Food Composition and Analysis 31: 41-45. (Impact factor: 2.088)

Praphatsorn Jaroenkit, Narumol Matan, Mudtorlep nisoa. 2013. Microwave drying of cooked brown rice and the effect on the nutrient composition and some essential tract elementsInternational Food Research Journal 20(1):351-355. (Impact factor: 0.120)

Narumol Matan, Nirundorn Matan, Saichol Ketsa2012. Effect of heat curing on antifungal activities of anise oil and garlic oil against Aspergillus niger on rubberwood. International Biodeterioration & Biodegradation 75:150-157. (Impact factor: 2.059)

Narumol Matan, Nirundorn Matan. 2012. Waterborne paints modified with essential oils as bio- protective coatings for rubberwood. Journal of Tropical Forest Science 24(4): 528-537. (Impact factor: 0.537)

Narumol Matan 2012. Antimicrobial activity of edible film incorporated with essential oils to preserve dried fish (Decapterus maruadsi). International Food Research Journal 19(4):409-416. (Impact factor: 0.120)

Warasri Saengkrajang, Narumol Matan, Nirundorn Matan2011.  Antimicrobial activity of edible bird’s nest extracts against selected-food spoilage and food-borne pathogen. Thai Journal of Agricultural Science 44(5): 326-330. (Impact factor: 0.019)

Narumol Matan. 2011. Shelf-life extension of semi-dried fish Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) by ultraviolet and infrared irradiations. Science and Technology against Microbial Pathogens 254-258.

Praphatsorn Jaroenkit, Narumol Matan, Mudtorlep nisoa. 2011. In vitro and in vivo of citronella oil for the control of spoilage bacteria of semi dried round scad (Decapterus maruadsi). International Journal of Medicinal and Aromatic Plants 1(3): 234-239.

Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa. 2011. Enhancement of antifungal activity of clove oil against Aspergillus niger on the surface of rubberwood (Hevea brasiliensis) using low pressure RF plasma. Journal of Essential Oil Research 17. (Impact factor: 0.815)

Kitiya Suhem, Wassana Nilrath, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa. 2011. Effect of microwave and sun drying on the quality of red chili. International Journal of Food Science Technology and Nutrition 5(2): 29-40. (Impact factor:1.202)

Narumol Matan, Warasri Saengkrajang, Nirundorn Matan. 2011. Antifungal activities of essential oils applied by dip-treatment on areca palm (Areca catechu) leaf sheath and persistence of potency upon storage. International Biodeterioration & Biodegradation 65:212-216. (Impact factor: 2.059)

Narumol Matan, Weerapong Woraprayote, Warasri Saengkrajang, Niphaphorn Sirisombat, Nirundorn Matan. 2009. Durability of rubberwood (Hevea brasiliensis) treated with peppermint oil, eucalyptus oil and their main components. International Biodeterioration & Biodegradation 63(5):621-625. (Impact factor: 2.059)

Narumol Matan, Warasri Saengkrajang. 2009. Use of peppermint oil as biocontrol agents to control Escherichia coli on surface of carrot. Agricultural Science Journal (Suppl.) 40(3): 193-196. (in Thai)

Warasri Saengkrajang, Narumol Matan. 2009. Antimicrobial effect of electrolyzed water for inactivating Escherichia coli during vegetable washing. Agricultural Science Journal (Suppl.) 40(3): 367-370. (in Thai)

Narumol Matan, Warasri Saengkrajang, Nirundorn Matan. 2009.  Inhibition of Aspergillus niger on rubberwood tea box packaging coated with vapour of peppermint oil. Asian Journal of Food & Agro-Industry 2(4): 767-772.

Narumol Matan, Nirundorn Matan. 2008. Application of water colour paint incorporated with essential oils against Trametes versicolor on rubberwood. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicine. Abstract.

Narumol Matan, Nirundorn Matan. 2008. Antifungal activities of anise oil, lime oil and tangerine oil against molds on rubberwood (Hevea brasiliensis). International Biodeterioration & Biodegradation 62(1):75-78. (Impact factor: 2.059)

Narumol Matan. 2008. Control of Aspergillus niger growth on the surface of tomatoes by cinnamon oil and clove oil. Food New Zealand 8(2): 44-47.

Narumol Matan, Montree Issarakraisila. 2008. Postharvest control of mould growth on rambutan by combination of cinnamon oil and clove oil.  Agricultural Science Journal (Suppl.) 39(3): 444-447. (in Thai)

Weerapong Woraprayote, Narumol Matan. 2008. Biological control of postharvest spoilage caused by gray mould in grape by using an essential oil. Agricultural Science Journal (Suppl.) 39(3): 333-336. (in Thai)

Narumol Matan, Nirundorn Matan.  2007. Biocontrol of Penicillium chrysogenum using nutmeg oil and turmeric oil. KMITL Science and Technology Journal 7(52):192-196.

Narumol Matan, Nirundorn Matan. 2007. Effect of cinnamon oil and clove oil against major fungi identified from surface of rubberwood (Hevea brasiliensis). International Research Group on Wood Protection IRG/WP-07.

Narumol Matan 2007. Growth inhibition of Aspergillus niger by cinnamaldehyde and eugenol. Walailak Journal of   Science and Technology 4(1): 41-51.