นักวิจัยและนักศึกษาปริญญาเอกเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ในงาน TSRI congress 2019

นักวิจัยและนักศึกษาปริญญาเอกศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ในงาน TSRI congress 2019 การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ประจำปี 2562 ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ภายใต้ชื่อ”เปลี่ยนโลกด้วยงานวิจัย”🏆

โดยในงานนี้นางสาวรวินันท์ แสงวงษ์งาม ได้ร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ The effect of plant fiber cushioning material incorporated tangerine oil for protecting the quality of banana during transportation ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/EOlab80160/

About eoadmin