นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศนำเสนอผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th Shelf Life International Meeting (SLIM 2019)

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศนำเสนอผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
9th Shelf Life International Meeting (SLIM 2019)

        นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ในการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th Shelf Life International Meeting (SLIM 2019) ในวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 ณ เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี

        ดร.สุเมธี ส่งเสมอ และนางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และนักวิจัยในสังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย ได้นำเสนอผลงานแบบ Oral presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th Shelf Life International Meeting (SLIM 2019) ในวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 ณ เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารและเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ที่จัดขึ้นโดย The Italian Scientific Group of Food Packaging (GSICA), Department of Agricultural Science of the University of Naples และ The Institute of Polymers, Composites and Biomaterials of the Italian National Research Council

        โดย ดร. สุเมธี ส่งเสมอ ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งนี้ว่า “การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารแนวใหม่ที่ได้คิดค้นขึ้นในเวทีระดับนานาชาติ และเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารและเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร”

       ส่วนนางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ ได้แสดงความคิดเห็นว่าการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากเป็นการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานภาคบรรยายในเวทีระดับโลกครั้งแรก และเป็นประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้ก้าวไปในอีกระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและนักวิจัยชาวต่างชาติ อีกทั้งได้รับคำแนะนำจากอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบรรจุภัณฑ์จากทั่วโลกอีกด้วย”

        ในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. นฤมล มาแทน และการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ PackLab, Food packaging laboratory, University of Milan

ข้อมูลเพิ่มเติม  :https://www.facebook.com/EOlab80160/?epa=SEARCH_BOX

About eoadmin