ผลงานระบบ Essential oil-Rice System (EO-RS) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อไปนำเสนอผลงานแบบ Oral presentationในระดับประเทศ

ผลงานระบบ Essential oil-Rice System (EO-RS) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อไปนำเสนอผลงานแบบ Oral presentationในระดับประเทศ

ระบบ Essential oil-Rice System (EO-RS) จากผลงานวิทยานิพนธ์ของ ดร.สุเมธี ส่งเสมอ ได้รับการคัดเลือกจากงานประชุม RGJ-University Forum 2019 (Southern Region) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)ให้เป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อไปนำเสนอผลงานแบบ Oral presentationในระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุเมธี ส่งเสมอ ที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีงานประชุม RGJ-University Forum 2019 (Southern Region) ให้เป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อนำผลงานวิจัยไปนำเสนอในระดับประเทศ โดยระบบ EO-RS ที่ได้คิดค้นขึ้นนี้ใช้เวลาในการวิจัยถึง 4 ปีเต็ม เพื่อค้นหาวิธีการควบคุมการปลดปล่อยไอของน้ำมันหอมระเหยเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการเจริญของเชื้อราซึ่งใช้รากผักตบชวาเป็นวัสดุดูดซับ ระบบนี้จึงเป็นระบบที่มีต้นทุนต่ำในการผลิตและสามารถควบคุมการปลดปล่อยไอของสารธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ดร.สุเมธี ส่งเสมอ ได้กล่าวถึงความพากเพียรในการทำงานวิจัยจนจบปริญญาเอกในครั้งนี้ว่า “การทำงานวิจัยด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ และหมั่นพัฒนากระบวนการคิดกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ประสบความสำเร็จในการสร้างงานที่มีคุณภาพ และผมขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและทุน คปก. มา ณ โอกาสนี้ครับ”

ข้อมูลเพิ่มเติม  :https://www.facebook.com/EOlab80160/?epa=SEARCH_BOX

About eoadmin