ประสบการณ์จากนักศึกษาของศูนย์ฯที่ได้ไปทำวิจัยในต่างประเทศ ตอนที่ 2

🌹ั น.ส.สายฝน โพธิสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย กับประสบการณ์วิจัยในต่างประเทศ ณ Department of Food Science, Rutgers University, USA
✌️เปิดรับนักศึกษาเพื่อรับทุนเรียนต่อประจำปี 2564 แล้ววันนี้เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ป.เอก สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) สอบถามได้ที่ รศ.ดร.นฤมล มาแทน nnarumol6296@gmail.com
😍“ประสบการณ์การไปทำวิจัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ถือว่าได้เปิดโอกาสให้ได้ไปเรียนรู้งานวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อการนำไปใช้งานจริงได้ในอนาคตโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับผักและผลไม้ รวมทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบภายใต้การให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักคือ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ อาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างชาติคือ Prof. Dr. Kit L. Yam บนพื้นฐานกรอบการคิดวิเคราะห์ที่รอบด้าน เพื่อตกผลึกความคิดและวางวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนก่อนลงมือทำปฏิบัติการ ซึ่งทำให้ได้ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างแท้จริง รวมทั้งได้มีโอกาสเข้าเรียนในบางรายวิชา ทำให้ได้เรียนรู้กลยุทธ์ วิธีการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้ในต่างประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการเขียนเปเปอร์อย่างไรให้น่าสนใจและถูกเลือกมาตีพิมพ์ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติและต่างวัฒนธรรม โดยได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างดีจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนร่วมงาน ทำให้รู้สึกอบอุ่นและนับเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และน่าจดจำเป็นอย่างยิ่ง”
      

About eoadmin