ทุนการศึกษาประจำปี 2563 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ)

🌹มาแล้วทุนการศึกษาประจำปี 2563 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ) ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ในการใช้น้ำมันหอมระเหยและสารธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุุภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ปลอดภัยโดยใช้เทคนิคการแปรรูปอาหารต่างๆ ซึ่งทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเทอม และค่าทำวิจัย เป็นระยะเวลา 2 ปี สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และ 3-5 ปี สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (โดยนักศึกษาปริญญาเอกมีทุนในการทำวิจัยในต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
(1) สำหรับปริญญาโทมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
(2) สำหรับปริญญาเอก (ประสงค์เรียนปริญญาโทควบปริญญาเอก) มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีในระดับเกียรตินิยม มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
(3) สำหรับปริญญาเอก จบปริญญาโทมาแล้วและมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 (4) มีผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ในขณะศึกษาปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน (5) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(6) เป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามาแล้ว โดยสามารถเข้าศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2563)โดยสามารถศึกษาเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้
(7) สนใจในการทำวิทยานิพนธ์ด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology) หรือบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Packaging) คลื่นสมองในมนุษย์ (Human Brain) เชื้อก่อโรคในพืช (Plant Pathogen)
(8) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ โดยมีผฃการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 400 (TOFEL) หรือเทียบเท่า

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
👉 รศ.ดร.นฤมล มาแทน โทรศัพท์ 075-672359 E-mail :nnarumol@hotmail.com หรือ https://essentialoil.wu.ac.th/
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

About eoadmin