ผลงานวิจัยโครงการการพัฒนาข้าวกล้องและผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมียม

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย นำเสนอผลงานวิจัยเพื่อปิดโครงการการพัฒนาข้าวกล้องและผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมียม ซึ่งทำร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ บ้านอ่าวเคียน การนำเสนอในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นประธาน

ทีมผู้วิจัยขอขอบคุณแหล่งทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ให้โอกาสนักวิจัยได้นำความเชี่ยวชาญของนักวิจัยถ่ายทอดไปยังชุมชนได้อย่างงดงาม ขอบคุณสมาชิกทุกท่านของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์อ่าวเคียนที่ให้ความร่วมมือแก่ทีมนักวิจัยเป็นอย่างดี ขอบคุณสมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยและบุคคลากรของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุนและผู้ประสานงาน จนทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
โดย รศ.ดร.นฤมล มาแทน อ.ดร.กาญน์นัฐฐา ไชยศรียา ผศ. ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม ผศ. ดร.ทนง เอี่ยวศิริ อ.ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก อ.ดร.สุเมธี ส่งเสมอ นายอภิราม สินธุพาชี นางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ นางสาวรวินันท์ แสงวงษ์งาม นางสาวสายฝน โพธิสุวรรณ และคณะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/EOlab80160/

About eoadmin