ขอเชิญฟังบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ IC4IR2019

ขอเชิญฟังบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ IC4IR2019​

       ขอเชิญฟังบรรยายจาก Prof.Dr.Kit L. Yam จาก Rutgers University และ ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Section: Emerging Technology for Foods ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

           สำหรับผู้ที่สนใจส่งบทคัดย่อให้รีบๆหน่อยนะคะ เหลือเวลาอีกเพียงไม่เกิน 2 สัปดาห์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศให้แสดงบัตรนักศึกษาเพื่อยกเว้นค่าลงทะเบียนโดยติดต่อแสดงบัตรนักศึกษาและส่งผลงานได้ทาง website https://ic4ir.wu.ac.th/

About Saifon Phothisuwan