นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ

                                

        นางสาวสายฝน โพธิสุวรรณ และนางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) และนักศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on “Innovative Food Ingredients and Food Safety” ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ Asian Institute of Technology (AIT) และ ISEKI-Food Association (IFA) ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมวินเซอร์ กรุงเทพมหานคร

        งานประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเกี่ยวกับแนวทางงานวิจัยด้านอาหารสร้างสรรค์ทั้งในแง่องค์ประกอบแนวใหม่ในอาหารและความปลอดภัยในอาหาร โดยมีนักวิจัยจาก 12 ประเทศทั่วโลก เช่น เยอรมนี ออสเตรีย ฝรั่งเศส อิตาลี และมาเลเซีย เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ทั้งการนำเสนอแบบปากเปล่าและการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ซึ่งนางสาวสายฝน โพธิสุวรรณได้ร่วมนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าในหัวข้อวิจัยเรื่อง Development of wood packaging box containing bergamot oil to control of gray mold in strawberries และนางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Effect of lime oil vapor against L. monocytogenes during cold storage โดยผลงานวิจัยทั้งสองเรื่องมี รองศาสตราจารย์ ดร.  นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากทุนโครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ทุนโครงการกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        ทั้งนี้นักวิจัยทั่วโลกที่เข้าร่วมประชุมยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการและหารือความร่วมมือในการวิจัยในอนาคตอีกด้วย

        รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://essentialoil.wu.ac.th/

About Saifon Phothisuwan