ทุนเรียน ป.โท ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ประจำปี 2561 และ 2562

ทุนเรียน ป.โท ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ประจำปี 2561 และ 2562

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 และ3 ปี 2561 เข้าเรียนในหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวม 5 ทุน โดยทุนการศึกษาครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเทอมและค่าทำวิจัย เป็นระยะเวลา 2 ปี สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และ 3-5 ปี สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (โดยนักศึกษาปริญญาเอกมีทุนในการทำวิจัยในต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) โดยคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

(1) สำหรับปริญญาโทมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

(2) สำหรับปริญญาเอก (ประสงค์เรียนปริญญาโทควบปริญญาเอก) มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีในระดับเกียรตินิยม มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 (เรียนโทควบเอก)

(3) สำหรับปริญญาเอก จบปริญญาโทมาแล้วและมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยู่ในร้อยละ 25 ของชั้นเรียน สำหรับปริญญาเอกนอกจากมีคุณสมบัติข้างต้นแล้ว หากได้รับเกียรตินิยม (ป.ตรี) หรือ มีผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ในขณะศึกษาปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนให้

(4) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(5) เป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามาแล้ว โดยสามารถเข้าศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2561) หรือ ในภาคการศึกษาที่ 3/2561 (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562) โดยสามารถศึกษาเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้

(6) สนใจในการทำวิทยานิพนธ์ด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology)

(7) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รศ.ดร.นฤมล มาแทน โทรศัพท์ 075-672359 E-mail :nnarumol@hotmail.com

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 (สำหรับภาคการศึกษาที่ 2) และภายใน 15 มกราคม 2562 (สำหรับภาคการศึกษาที่ 3) 

About Saifon Phothisuwan