นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 20 และ พวอ. ป.เอก ประจำปี 2561

 

          นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย ซึ่งกำลังเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดังนี้​

 

1. นายอภิราม สินธุพาชี ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 และจะดำเนินการวิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนาเทคนิคใหม่ในการการถนอมกึ่งแห้งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยเซลลูโลสที่ผ่านการรมควันและการรมไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหย

 

 

 

 

 

2. นางสาวสายฝน โพธิสุวรรณ ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ป.เอก และจะดำเนินการวิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนากล่องไม้ยางพาราผสมถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราสำหรับบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออก โดยหัวข้อนี้มีบริษัทเอกชนร่วมทุนวิจัยอีกด้วย

         

 

 

 

        ซึ่งงานวิจัยทั้ง 2 หัวข้อเป็นหัวข้อวิจัยสำหรับการพัฒนางานด้านการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าทำวิจัย ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำวิจัยระยะในต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://essentialoil.wu.ac.th/

 

About Saifon Phothisuwan