นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล the winner of the best oral presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

       นายสุเมธี  ส่งเสมอ นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) และนักศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Inhibition of mold growth and lipid oxidation in brown rice by Michelia alba vapor ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Innovation of Functional Foods in Asia (IFFA) Functional Foods: Trends in Research and Markets  ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย (Society for Free Radical Research-Thai) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (School of Medical Sciences) และคณะเภสัชศาสตร์ (School of Pharmaceutical Sciences) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในปีนี้มหาวิยาลัยพะเยาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

  งานประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเกี่ยวกับทิศทางของงานวิจัยและการตลาดของอาหารเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในอาหาร โดยมีนักวิจัยกว่า 300 คน จาก 13 ประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศนิวซีแลนด์ สิงคโปร์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วม ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการได้คัดเลือกให้นายสุเมธี  ส่งเสมอ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศไทย ให้เป็น 1 ใน 3 ของผู้ที่ได้รับรางวัล the winner of the best oral presentation ในงานประชุมนี้ โดยนายสุเมธีส่งเสมอ ได้เข้ารับมอบเงินรางวัลและใบประกาศ ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว

         นอกจากนี้ นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีก 3 คน คือ นางสาวสิริพร  แช่มสนิท ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Effect of peppermint oil absorbed activated carbon on total phenolic content and antifungal of dragon fruit นางสาวรวินันท์  แสงวงษ์งาม ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The effects of tangerine oil vapor against gray mold caused by Botrytis cinerea on banana  และนางสาวศิริมาศ  สุขมาศ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Effect of fungal paper packaging containing orange oil against Aspergillus flavus on brown rice ในงานประชุมนี้อีกด้วย โดยผลงานวิจัยทั้งสี่เรื่องมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   

       ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่ได้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความสนใจและร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลักษณ์เป็นอย่างมาก โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและหาแนวทางเพื่อร่วมงานวิจัยกันในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://essentialoil.wu.ac.th/

 

 

   

About Saifon Phothisuwan