ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น้ำ​มัน​หอมระเหย​พร้อมร่วมจัดตั้ง​ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​เกษตร​และอาหาร

ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น้ำ​มัน​หอมระเหย​พร้อมร่วมจัดตั้ง​ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​เกษตร​และอาหาร​ สำนักว​ิชาเทคโนโล​ยีการเกษตร​และ​อุตสาหกรรม​อาหาร​ มหาวิทยาลัย​วลัยลักษณ์​ ภายใต้​การดำเนิน​งานของศูน​ย์​ AIC​ จังหวัด​นครศรี​ธรรมราช​

😁เราพร้อมเดินหน้า​เพื่อนำความรู้ด้านการพัฒ​นา​ผลิตภัณฑ์​และบรรจุภัณฑ์​อาหาร​เพื่อ​ความปลอดภัย​ไปใช้​ประโยชน์​ในการต่อยอดสินค้า​ชุมชน

 

ที่มา: https://www.facebook.com/EOlab80160

About eoadmin