ผลงานวิจัยของศูนย์ฯได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทีมศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยที่ได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในโครงการการพัฒนาข้าวกล้องและผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมียม (การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช) ทำให้ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการประจำปี 2562

ซึ่งทีมนักวิจัยจะเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ปฎิบัติหน้าที่และมีผลงานดีเด่นตามภารกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันที่ 9 กันยายน 2563 นี้

งานวิจัยนี้ได้นำความรู้เรื่องการกำจัดเชื้อรามาใช้ในการพัฒนาโรงสีข้าว และขอตรา GMP ให้กับวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บ้านอ่าวเคียน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งนำมาสู่การจำหน่ายข้าวให้ได้ราคาและสามารถนำสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวในตลาดพรีเมียมผ่านช่องทางการจำหน่าย online ที่ทีมนักวิจัยได้สร้างขึ้นมาให้กับชุมชน

ชุมชนเติบโต ศูนย์ความเป็นเลิศของเราก็เติบโต เรา… Research ด้วยหัวใจ

นักวิจัยในโครงการโดย รศ.ดร.นฤมล มาแทน ดร.สุเมธี ส่งเสมอ ดร. กาญน์นัฐฐา ไชยศรียา ผศ.ดร. ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ ดร. สิริวัจนา แก้วผนึก นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

ที่มา:

https://www.facebook.com/EOlab80160/photos/a.342428583173155/761710664578276/

About eoadmin