“บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะจากเส้นใยที่ยืดอายุการเก็บรักษาสลัดผักให้ยาวนานขึ้นเกือบสองเท่าตัว”

🥗เรา Research ด้วยหัวใจ..กับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยเพื่อยืดอายุสลัดผัก

🍋นางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์…นักวิจัยปริญญาเอกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย พบวิธีการเพิ่มฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวในระหว่างการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยด้วยความร้อนเพื่อใช้ในการถนอมอาหาร จนมีผลทำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของสลัดผักได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมเกือบสองเท่าตัว บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะนี้สามารถย่อยสลายได้หลังจากใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

🌹งานวิจัยนี้มี รศ.ดร.นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ ได้รับทุน คปก รุ่นที่ 19 และกำลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

👉อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Prangthip Parichanon, Nirundorn Matan, Narumol Matan. 2019. Effect of coconut pad with lime oil on vegetable. Italian Journal of Food Science, 134-138.

https://www.facebook.com/EOlab80160

About eoadmin