ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้

        ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยได้สร้างองค์ความรู้ด้านในการนำน้ำมันหอมระเหยไปประยุกต์ใช้เพื่องานด้านอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้

 

นางสาวศิริมาศ สุขมาศ

ได้สำเร็จการศึกษาในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษจากเส้นใยเชื้อรา Trametes versicolor ผสมน้ำมันหอมระเหยจากส้มเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเค้กบราวนี่ที่ผลิตจากแป้งข้าวกล้องเล็บนก ในระดับปริญญาโท

 

 

 

ดร.สิริพร แช่มสนิท

ได้สำเร็จการศึกษาในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร ในระดับปริญญาเอก

 

 

 

 

ดร.สุเมธี ส่งเสมอ

ได้สำเร็จการศึกษาในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันหอมระเหยจากผักตบชวาสำหรับใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวกล้อง ในระดับปริญญาเอก

 

 

        สามารถอ่านผลงานวิทยานิพนธ์ในฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้แล้วจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และห้องสมุด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        สำหรับผลงานตีพิมพ์ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ทั้งสามฉบับนี้รวมได้กว่า 10 บทความในฐานข้อมูล ISI และ ได้นำเสนอผ่านที่ประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติกว่า 20 ครั้ง นอกจากนี้ วิทยานิพนธ์ทั้งสามนี้ยังได้รับรางวัลในระดับชาติรวมกันถึง 5 รางวัล

        ขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของสมาชิกในศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยในครั้งนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม  :https://www.facebook.com/EOlab80160/?epa=SEARCH_BOX

About eoadmin