งานสัมมนา “การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ำจากไม้ยางพารา”

🍎🍓ขอขอบคุณ ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะแหล่งทุน วช และ สกสว ที่ได้มาร่วมฟังการบรรยายและจัดบูธแสดงผลงาน “นวัตกรรมลังไม้ยางพารารมไอน้ำมันหอมระเหยสำหรับผลิตลังใส่ผลไม้ที่สามารถชะลอและควบคุมการสุกของผลไม้” โดย รศ.ดร.นฤมล มาแทน ดร.สุเมธี ส่งเสมอ ดร. ไอโยลา โอลูวาเคมิ โอโวลาบิ นางสาวคัทยวรรณ ขุนจันทร์ และทีมงาน ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย ในสัมมนา “การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ำจากไม้ยางพารา” วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2553 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                                                                  
เรา Research ด้วยหัวใจ ❤️

About eoadmin