รายวิชา FTH-381 and FST60-370 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา FTH-381 and FST60-370 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สามารถดาวน์โหลดได้จาก  Link ด้านล่างนี้

เอกสารประกอบการสอน

หลักการสุขาภิบาลในโรงงาน

การปนเปื้อน,อันตรายและการควบคุมสัตว์รบกวน

การปนเปื้อนและอันตรายจากพยาธิและโปรโตซัว

การปนเปื้อนและอันตรายจากสารเคมี โลหะหนัก

คุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ในโรงงาน

สุขลักษณะส่วนบุคคลและการป้องกัน

การจัดการของเสีย