รายวิชา AGO60-310 สถิติประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา AGO60-310 สถิติประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร สามารถดาวน์โหลดได้จาก  Link ด้านล่างนี้

 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

Basic statistics

Basic Statistics  II

T-Test

Correlation and Regression

CRD design

RCBD design

Questionnaire and Statistic

Questionnaire 1

Questionnaire 2

Questionnaire 3

Questionnaire 4

Questionnaire 5

Questionnaire 6