รายวิชา FTH-412 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา FTH-412 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สามารถดาวน์โหลดได้จาก  Link ด้านล่างนี้

 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา FTH-412

Industrial Microbiology

Book

Biosynthetic Pathways

Nutrient Media

Processes for Overproduction

Selection and Improvement

Nutrient Media

Alcohol _Beer Production

Fermented food

Product from MO

Waste in industry