รายวิชา FTH-342 วิศวกรรมกระบวนการ 2

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา FTH-342 วิศวกรรมกระบวนการ 2 สามารถดาวน์โหลดได้จาก  Link ด้านล่างนี้

ตารางเรียน

Introduction to Food Engineering, Fourth Edition
1_Mass diffussion part 1
2_Special case for A diffusing through stagnant nondiffusing
3_Diffusion through film
4_Convective mass transfer
5_Unsteady state mass transfer
การคำนวณค่า Diffusivity ในกระบวนการอบแห้ง