Home / ทีมนักวิจัย มวล. คว้ารางวัลเหรียญทองในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ITEX’15

ทีมนักวิจัย มวล. คว้ารางวัลเหรียญทองในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ITEX’15

Fig.2

          ผลงานวิจัยเรื่อง “ไม้ยางพาราสูตรหอมยาวนาน” จากทีมนักวิจัย มวล. ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน นางสาวโสภา จันทมาส นางสาวสายฝน โพธิสุวรรณ นางสาวกิติยา สุเหม และ นายสุเมธี ส่งเสมอ จากหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ถูกคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ITEX’15

          โดยผลงานวิจัยจากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คือไม้ยางพาราสูตรหอมยาวนาน ซึ่งเป็นการคิดค้นนวัตกรรมการผลิตวัสดุแนวใหม่ที่ได้จากการเคลือบไม้ยางพาราด้วยสารจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราปราศจากเชื้อราเพื่อสุขภาพ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งวัตถุทางการเกษตรเพื่อชะลอการเน่าเสียของวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งนอกจากนี้ไม้ยางพาราที่มีความหอมยังมีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อรา แมลง รวมถึงช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในอากาศ อีกทั้งยังสามารถนำมาล้างทำความสะอาดได้ง่ายหลายครั้งโดยความหอมยังคงอยู่ จึงเป็นวัสดุแนวใหม่เพื่อสุขภาพ และช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพาราได้อย่างคุ้มค่า ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการขนส่งวัตถุดิบทางเกษตร สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นของเล่นเด็ก เครื่องครัวไม้ที่ปราศจากเชื้อราและส่งผลดีต่อสุขภาพ จึงทำให้ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลจากการประกวดบนเวทีนานาชาติถึง 3 รางวัลคือ

1. รางวัล ITEX GOLD MEDAL เป็นรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับเหรียญทอง

2. รางวัล Special Award เป็นรางวัลพิเศษจากสมาคมสิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาโลก

3. รางวัลพิเศษจาก Association “Russian House for International Scientific and Technology Cooperation"เป็นรางวัลพิเศษที่มอบให้เพราะความประทับใจมอบโดยผู้แทนจากประเทศรัสเซีย

          ITEX (International Invention, Innovation & Technology Exhibition) เป็นงานประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นทุกไป ซึ่งปีนี้จัด ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานวิจัยระหว่างประเทศต่าง ๆ ตลอดจนเป็นเวทีของการเจรจาซื้อขายระหว่างนักประดิษฐ์ นักวิจัย และผู้ลงทุน โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 26 มีการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลงานจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย นักประดิษฐ์และนักวิจัยผู้สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ กว่า 1,000 ชิ้น จาก 20 ประเทศ อาทิ มาเลเซีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง อินเดีย โปแลนด์ รัสเซีย เยอรมนี เป็นต้น รวมทั้งประเทศไทยซึ่งส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 20 ผลงาน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สกว.

รายละเอียดเวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง http://www.trf.or.th/index.php