Home / ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ

หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญญาภา ศรีแก้วที่ได้รับทุนรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

            ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญญาภา ศรีแก้วที่ได้รับทุนรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากระดาษห่ออาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยเชื้อรา Trametes versicolor ผสมน้ำมันหอมระเหย โดยมี รศ.ดร.นฤมล มาแทน อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

หัวข้อข่าว: ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกิติยา สุเหม ที่ได้รับรางวัล Best poster presentation ในงาน คปก. สัญจร ครั้งที่ 2   

  

          ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกิติยา สุเหม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ที่คว้ารางวัล Best poster presentation ในการไปนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Reduction of water wettability of bamboo fiber based food packaging using Michelia oil ในงาน คปก. สัญจร ครั้งที่ 2 หรือ FGJ Seminar Series ครั้งที่ 115 เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ. สงขลา

หัวข้อข่าว: ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น       

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2558 เพื่อให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559  ในการนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศให้ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยในปีนี้ โดยทางห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ มา ณ โอกาสนี้

หัวข้อข่าว ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกิติยา สุเหม ที่ได้มีโอกาสไปทำงานวิจัย ณ ประเทศนิวซีแลนด์                                                                                                               re2

       ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกิติยา สุเหม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ที่ได้มีโอกาสไปทำงานวิจัยต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ที่ School of Engineering and Advanced Technology, Institute of Food Science and Technology, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ทำให้ได้เรียนรู้ระบบการพัฒนางานวิจัย ได้ฝึกคิดและพัฒนาศักยภาพงานด้านการวิจัย ที่สำคัญเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

หัวข้อข่าว นางสาวสิริพร แช่มสนิท ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2558

                                                                                                          re9

          ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริพร แช่มสนิท นักศึกษาปริญญาเอก ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีหัวข้อวิทยานิพนธ์คือ การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร โดยมี ผศ.ดร. นฤมล มาแทนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งน.ส. สิริพร แช่มสนิทจะได้รับทุนทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าทำวิจัย และได้งบประมาณเพื่อเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

หัวข้อข่าวนายสุเมธี ส่งเสมอ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17


          ขอแสดงความยินดีกับนายสุเมธี ส่งเสมอ นักศึกษาปริญญาเอกของห้องปฏิบัติการ นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) โดยมี ผศ.ดร.นฤมล มาแทน เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    

หัวข้อข่าว ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโสภา จันทมาส ที่ได้รับคัดเลือกจาก สกอ.ให้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศมาเลเซีย

 

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เวียนแจ้งให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและเกษตรกรรมส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อรับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 2 (The Second Malaysia Thailand Graduate Forum in Life Sciences, Food Science and Agriculture 2013) นั้น บัดนี้ ทาง สกอ. ได้แจ้งมาว่า นางสาวโสภา จันทมาส นักศึกษาปริญญาโทของสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักวิจัยในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ได้รับคัดเลือกเพื่อไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Combined effects of using citronella oil and temperature on the antifungal activities of rubberwood”โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าเครื่องบิน ที่พัก ค่าอาหารและค่าเดินทางภายประเทศมาเลเซีย โดยกำหนดการประชุม 3-7 ธันวาคม 2556 ณ Universiti Putra Malaysia เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ทีมงานห้องปฏิบัติการฯจึงขอแสดงความยินดีกับนางสาวโสภา จันทมาส มา ณ โอกาสนี้

หัวข้อข่าว สกว. มอบรางวัลเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเยี่ยมให้แก่ ผศ.ดร.นฤมล มาแทน ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นฤมล มาแทน หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ ที่ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเยี่ยม ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หัวข้อข่าว หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ เข้ารับรางวัลจากมูลนิธิโทเรฯมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

       มูลนิธิโทเรฯมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้มอบเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันเชื้อราบนบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำมาจากวัสดุเซลลูโลสที่ย่อยสลายได้ ให้แก่ ผศ.ดร.นฤมล มาแทน โดยได้ทำพิธีการมอบทุนขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้ให้เกียรติมามอบรางวัลดังกล่าว

หัวข้อข่าว นาวสาวสายฝน โพธิสุวรรณ ได้รับรางวัล The best presentation on 2013 2nd Journal Conference on Environmental Science and Development

                          ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสายฝน โพธิสุวรรณ นักวิจัยของห้องปฏิบัติการฯที่คว้ารางวัล The best presentation ในการไปนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Efficacy of Edible Film Incorporated with Essential Oils against White-rot Decay Fungus (Trametes versicolor” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd Journal Conference on Environmental Science and Development ที่จัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

หัวข้อข่าว นักศึกษา ป.เอก ของห้องปฏิบัติการฯได้รับทุน คปก.รุ่นที่ 16 ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์

 

          ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกิติยา สุเหม นักศึกษา ป.เอก ของห้องปฏิบัติการฯ ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 โดยมี ผศ.ดร.นฤมล มาแทน เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้นางสาวกิติยา สุเหม ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)